kierowcy z ukrainyWraz z poszerzającą się liczbą cudzoziemców w Polsce wzrasta nie tylko chęć pomocy obywatelom Ukrainy, ale i faktyczne zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu na terenie RP. Na obszarze Polski brakuje między innymi kierowców; ich brak skutecznie już od wielu lat systematycznie zapełniają pracownicy z Ukrainy. Ma to ścisły związek z zaletami, z jakimi wiąże się powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi z terytorium Ukrainy.

Spis treści:

1. Dlaczego potrzebujemy w Polsce ukraińskich kierowców?

 • Zalety powierzania wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy na stanowisku kierowcy
 • Wady powierzania wykonywania pracy kierowcy z Ukrainy

2. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisku kierowcy?

 • Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy – o czym musi pamiętać pracodawca w 2023 roku?

3. Zatrudnianie kierowcy z Ukrainy i podejmowanie pracy na stanowisku kierowcy – najczęstsze pytania

 • Czy obywatel Ukrainy musi wnioskować o polską kartę kierowcy?
 • Czy ukraiński kierowca potrzebuje świadectwa kierowcy?
 • Czy ukraiński kierowca potrzebuje wizy krajowej w transporcie międzynarodowym i krajowym?
 • Czy zamierzenie powierzenia pracy Ukraińcowi wystarczy złożyć jedynie w urzędzie wojewódzkim lub powiatowym, aby zalegalizować zatrudnienie?

Dlaczego potrzebujemy w Polsce ukraińskich kierowców?

Kierowcy z Ukrainy, podobnie jak między innymi pracownicy sektora przemysłowego i budowlanego, stanowią bardzo istotny segment polskiego rynku pracy. Zgodnie z raportem „Rynek Transportowy w Polsce i w Europie” w Polsce brakuje około 150 tys. kierowców zawodowych. Jeśli interesuje Cię temat niedoboru pracowników w Polsce, sprawdź „Gdzie najczęściej zatrudniani są pracownicy z Ukrainy”.

Zalety powierzania cudzoziemcowi wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 • Zgodnie z licznymi badaniami bez względu na miejsce wykonywania pracy Ukraińcy pozostają rzetelnymi pracownikami, którzy wykazują odpowiedni wachlarz kompetencji do podjęcia pracy
 • Powierzanie pracy cudzoziemcowi z terytorium Ukrainy, bez względu na planowany okres wykonywania pracy, jest tanie
 • Ukraińcy to wykształceni pracownicy, których kwalifikacje często dorównują lub przewyższają kompetencje polskich pracowników
 • Polski rynek pracy zgładza
 • Na polskim rynku pracy brakuje kierowców, a brak ten z dużym zaangażowaniem i sumiennością zapełniają pracownicy z Ukrainy

Wady powierzania cudzoziemcowi wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 • Jeśli cudzoziemiec pochodzi spoza obszaru Unii Europejskiej istnieje możliwość konieczności powtórzenia przez niego egzaminu państwowego, uprawiającego do kierowania pojazdem, w części teoretycznej

Zatrudnianie ukraińskich kierowców daje wiele korzyści i może znacznie ułatwić ekspansję na nowe rynki. Pracownicy ze Wschodu są rzetelnymi, doświadczonymi profesjonalistami, którzy doskonale radzą sobie w pracy na polskim rynku. Zatrudnienie ukraińskich kierowców może być ponadto właściwym posunięciem dla każdej firmy, która chce zapewnić sobie przewagę konkurencyjną.

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisku kierowcy?

Obecnie pracownicy z Ukrainy nie potrzebują wizy krajowej do przebywania w Polsce, a do uprawomocnienia umowy, będącej podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca, stanowi oświadczenie informacyjne. Celem umożliwienia obywatelowi Ukrainy wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wystarczy złożyć do powiatowego urzędu pracy odpowiednie powiadomienie, obejmujące takie dane, jak między innymi: miejsce wykonywanej pracy, dane osobowe Ukraińca, stanowisko i przewidywany wymiar obowiązków.

Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy – o czym musi pamiętać pracodawca w 2023 roku?

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w Polsce staje się coraz bardziej popularne, a w szczególności zatrudnienie kierowców. Jednakże, pracodawcy zatrudniający pracowników z Ukrainy muszą pamiętać o wielu kwestiach, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, o których pracodawca musi pamiętać zatrudniając kierowcę z Ukrainy w 2023 roku.

 1. Wymagane dokumenty

Wyrażając chęć powierzenia pracy cudzoziemcowi musimy liczyć się z pewnymi obowiązkami. Kierowcy z Ukrainy mogą pracować w Polsce na podstawie umowy o pracę, umowy z agencją pośrednictwa pracy lub umowy o dzieło. W każdym przypadku jednak konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę dla obywateli państw trzecich. W tej chwili funkcję zezwolenia pełni na pracę pełni oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy – można złożyć je przez internet.

Zgodnie z zapisami ustawy specjalnej obywatel Ukrainy nie potrzebuje już jednak wizy krajowej, aby na mocy prawa przekroczyć granice naszego kraju. Przedłużenie wizy krajowej obywateli Ukrainy obejmuje okres do 24 sierpnia 2023 roku. Cudzoziemcy nie będą zatem potrzebować do tego momentu naklejki wizowej.

Po 24 sierpnia Ukraińcy prawdopodobnie zostaną zobligowani do uzyskania naklejki wizowej celem kontynuowania wykonywania pracy; będzie ona włączona do spektrum niezbędnych dokumentów kierowcy. Na mocy prawa będzie można uzyskać ją po złożeniu odpowiedniego wniosku. Pracownik wraz z pracodawcą powinni zwrócić wówczas uwagę na planowany okres pobyty Ukraińca w Polsce.

 1. Warunki zatrudnienia

W przypadku zatrudnienia kierowcy z Ukrainy, pracodawca musi zapewnić mu takie same warunki jak polskiemu kierowcy. Oznacza to, że kierowca z Ukrainy powinien otrzymać takie same wynagrodzenie, odpoczynek i warunki pracy jak polski kierowca, bez względu na okres pobytu obywatela Ukrainy na terenie Polski.

 1. Umowa o pracę

Po poinformowaniu urzędu pracy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy i uzyskaniu legalizacji zatrudnienia należy przejść do podstawy podejmowania pracy. Zarówno oferowanie pracy polskim kierowcom jak i tym z obszarów Ukrainy musi bowiem wiązać się z nawiązaniem pisemnej umowy, zawierającej wszystkie wymagane przez prawo elementy (określenie warunków pracy i wynagrodzenia, obowiązki i uprawnienia pracownika, harmonogram pracy, termin rozpoczęcia pracy itd.).

 1. Wsparcie dla pracownika z Ukrainy

Pracodawca powinien zadbać o wsparcie dla pracownika z Ukrainy, szczególnie w przypadku językowych i kulturowych różnic. Dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie szkolenia z języka polskiego oraz umożliwienie skorzystania z pomocy tłumacza.

 1. Kulturowe i językowe różnice między Polską a Ukrainą

Pracodawca powinien być świadomy kulturowych i językowych różnic między Polską a Ukrainą, co może wpłynąć na komunikację i sposób pracy kierowcy.

Zatrudnianie kierowcy z Ukrainy i podejmowanie pracy na stanowisku kierowcy – najczęstsze pytania

Czy obywatel Ukrainy musi posiadać kartę kierowcy? Czy polski rynek pracy dopuszcza ukraińskich kierowców transportu krajowego do wykonywania transportu międzynarodowego? Czy obywatel Ukrainy potrzebuje do odbycia podróży naklejki wizowej, jeśli miejsce wykonywania pracy wykracza poza terytorium Polski? A jeśli tak, czy standardowe wizy krajowe obejmują również kierowców transportu międzynarodowego? Odpowiadamy!

Czy obywatel Ukrainy musi wnioskować o polską kartę kierowcy?

 • Kierowca z Ukrainy, która posiada ważną kartę kierowcy, nie musi wyrabiać jej ponownie w Polsce.
 • Kierowca z Ukrainy, który chce przedłużyć ważność polskiej karty kierowcy musi złożyć wniosek o jej wznowienie.
 • Jeśli kierowca z Ukrainy nie posiada ważnej ukraińskiej ani polskiej karty kierowcy, musi od ją wyrobić.
 • Chcąc otrzymać polską kartę kierowcy należy zgłosić się z odpowiednim wniosek do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych

Czy ukraiński kierowca musi posiadać świadectwo kierowcy?

Żadne dokumenty nie zwalniają z obowiązku posiadania przez Ukraińca świadectwa kierowcy, zakładając, iż zamierza od podjąć pracę na stanowisku kierowcy.

Czy ukraiński kierowca potrzebuje wizy krajowej w transporcie międzynarodowym i krajowym?

Kierowcy z Ukrainy nie potrzebują wizy krajowej do transportu krajowego w Polsce. Wizy krajowe są wymagane tylko dla obywateli państw trzecich, którzy przekraczają granicę polską w celach zawodowych, w tym dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Dlatego kierowcy z Ukrainy, którzy pracują w Polsce i wykonują wyłącznie transport krajowy, nie potrzebują wizy krajowej. Jednakże, kierowcy ci muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające ich do wykonywania pracy w Polsce, takie jak zezwolenie na pracę oraz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy.

Kierowca z Ukrainy, który wykonuje międzynarodowy transport potrzebuje wizy krajowej. Aby otrzymać wizę krajową i naklejkę wizy krajowej, cudzoziemiec musi spełnić odpowiednie wymagania, takie jak posiadanie ważnego paszportu, zezwolenia na pracę oraz dokumentów potwierdzających cel i okres pobytu w Polsce.

Prawo jazdy – czy dokument wydany na Ukrainie jest honorowany w Polsce?

 • Obywatel Ukrainy, który chce podjąć w Polsce pracę kierowcy musi naturalnie posiadać prawo jazdy. Okres pierwszych 18-stu miesięcy pracy w transporcie międzynarodowym lub krajowym pozwala mu na posiadanie wyłącznie ukraińskiego prawa jazdy, jednak po tym okresie, na mocy prawa obywatel Ukrainy musi wyrobić polskie prawo jazdy. Zasada ta nie obowiązuje Ukraińców jednak do 31 grudnia 2023 roku.

Czy zamierzenie powierzenia pracy Ukraińcowi wystarczy złożyć jedynie w urzędzie wojewódzkim lub powiatowym, aby zalegalizować zatrudnienie?

Odpowiedź brzmi: tak! Powiadomienie, które pełni funkcję zezwolenia na pracę przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku, nadaje zatrudnieniu w pełni legalny charakter – oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej do urzędu właściwego ze względu na lokalizację przedsiębiorstwa.