zatrudnienie lekarza z Ukrainy

Polska od dawna jest popularną destynacją dla specjalistów różnych branż z Ukrainy. W ostatnim czasie nasz kraj ułatwił Ukraińcom wykonywanie zawodu lekarza. Wymagania i procedury zostały usprawnione, dzięki czemu zatrudnianie ukraińskich lekarzy przez polskie placówki medyczne stało się prostsze i bardziej efektywne.

W efekcie coraz więcej ukraińskich lekarzy znajduje zatrudnienie w Polsce. To dobra wiadomość dla obu krajów: daje ukraińskim lekarzom bardzo potrzebne możliwości pracy, a także przyczynia się do poprawy jakości opieki dostępnej w Polsce.

Dzięki ostatnim zmianom, polskie placówki medyczne mają teraz szansę na łatwiejsze niż kiedykolwiek zatrudnienie najlepszego i najzdolniejszego personelu medycznego z Ukrainy.

Kiedy lekarzowi z Ukrainy przysługuje prawo wykonywania zawodu w Polsce

Generalnie wtedy, kiedy posiada:

 • pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nienaganną postawę etyczną;
 • stan zdrowia, który umożliwia wykonywanie obowiązków;
 • dyplom lekarza lub lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów.

Formalnie musi uzyskać zgodę Ministra Zdrowia.

Jak Ukrainiec lub Ukrainka może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce

W tym celu powinien złożyć wniosek, do którego trzeba załączyć wymienione niżej dokumenty w zależności od tego, czy posiada specjalizację i czy w placówce, w której chce się zatrudnić, udziela się świadczeń zdrowotnych pacjentom, chorym na COVID 19.

W przypadku braku specjalizacji i pracy w podmiocie, udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, chorym na covid 19

W tym przypadku możliwe jest wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem lekarza z tytułem specjalisty lub specjalizacją drugiego stopnia. A do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową, a także nienaganną postawę etyczną, wydany przez uprawniony organ Ukrainy.
 3. Zaświadczenie lekarskie o odpowiednim dla pracy lekarza stanie zdrowia.
 4. Dyplom lekarza lub lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie, niż państwo członkowskie unii europejskiej. Do tego należy załączyć tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku posiadania specjalizacji lekarskiej i pracy w podmiocie, udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, chorym na covid 19

W tym przypadku możliwe jest wykonywanie zawodu samodzielnie po trzech miesiącach pracy pod nadzorem. A do wniosku trzeba załączyć, oprócz dokumentów, wymienionych wyżej, jeszcze jeden dodatkowy. A mianowicie dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w Ukrainie czy innym państwie.

W przypadku posiadania specjalizacji lekarskiej oraz pracy we wszystkich pozostałych placówkach medycznych

Tutaj możliwe jest wykonywanie zawodu samodzielnie po całym roku pracy pod nadzorem. A oprócz dokumentów, potrzebnych w pierwszych dwóch przypadkach, powinno się dołączyć następujące dokumenty dodatkowe:

 1. Oświadczenie o tym, że lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista posiada znajomość języka polskiego.
 2. Program odbytego szkolenia specjalizacyjnego, który w istotnych elementach merytorycznych jest zgodny z odpowiednim programem szkolenia w Polsce (wydany przez właściwy organ dokument).
 3. Zaświadczenie od placówki medycznej, które musi zawierać następne informacje:

  a) wykaz komórek organizacyjnych tego zakładu leczniczego;

  b) czynności zawodowe, których wykonywanie planuje się powierzyć lekarzowi z Ukrainy;

  c) okres planowanego zatrudnienia.

  Określony zakres czynności zawodowych powinien być odpowiedni do tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny.

 4. Potwierdzenie co najmniej trzyletniego doświadczenia pracy lekarza specjalisty lub dentysty w danej dziedzinie.

Na czym polegają uproszczenia w kwestii zatrudnienia lekarzy z Ukrainy wobec konfliktu zbrojnego

lekarze z Ukrainy

Przed 24 lutego 2022 r. lekarz z Ukrainy celem zatrudnienia się w Polsce musiał nostryfikować dyplom lekarza. Jest to procedura dość długa i ponadto kosztowna.

Więc 9 marca 2022 roku wobec konfliktu zbrojnego legalizacja dyplomu dla personelu medycznego z Ukrainy została skasowana przez Ministerstwo Zdrowia. Wystarczy, że otrzyma zgodę Ministra Zdrowia, po czym uda się z nią do okręgowej rady lekarskiej, odpowiedniej dla miejsca planowanego zatrudnienia.

Rada powinna przyznać mu warunkowe prawo wykonywania zawodu. Ale nawet jeśli warunkowe prawo wykonywania zawodu nie zostanie przyznane przez okręgową radę lekarską, to wykonywanie zawodu lekarza jest możliwe tylko na podstawie zgody Ministra zdrowia, choć po spełnieniu dodatkowych wymagań.

Dodatkowe ułatwienia dla osób, które przekroczyły granicę Ukrainy z Polską po 24.02.2022

Oprócz tego wobec konfliktu zbrojnego osoby, które przekroczyły granicę Ukrainy z Polską po 24 lutego 2022 r., mogą otrzymać prawo wykonywania zawodu warunkowe nawet bez dostarczania oryginałów dokumentów. Wystarczy jakakolwiek kopia, czy to skserowana, czy zeskanowana, czy nawet sfotografowana. Jedynym warunkiem jest dobrej jakości odwzorowanie dokumentu.

Dotyczy to między innymi dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w okresie 5 lat, bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia. W formie niebudzącej wątpliwości kopii może być dostarczony także dokument dotyczący postawy etycznej wydany w innym państwie niż państwo członkowskie unii europejskiej (dokument potwierdzający niekaralność zawodową), dyplom potwierdzający odbycie co najmniej pięcioletnich studiów i program odbytego szkolenia specjalizacyjnego.

Prawo wykonywania zawodu warunkowe zostanie przyznane takim osobom już na podstawie kopii. Założeniem jest jednak, że powinny one w ciągu pół roku po zakończeniu konfliktu zbrojnego oryginały lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu potwierdzającego każdą podstawę do nabycia prawa wykonywania zawodu lekarza.

Pytania i odpowiedzi na temat prawa wykonywania zawodu lekarza dla osób z Ukrainy

Jak obecnie wygląda legalizacja dyplomu lekarza z Ukrainy w Polsce?

Legalizacja dyplomu pracowników medycznych z Ukrainy od 9 marca 2022 roku nie jest wymagana. Jedynie trzeba dostarczyć jego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Co muszę zrobić dla uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce, będąc osobą z Ukrainy?

Możesz uzyskać takie prawo na wniosek do Ministra Zdrowia, jeżeli posiadasz następujący dokumenty:

 • oświadczenia o znajomości języka polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • zaświadczenie lekarskie, że możesz wykonywać zawód;
 • dokument potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ;
 • dyplom lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;
 • dokument potwierdzający okresy zatrudnienia (wymagane jest co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe) jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie;
 • dokument wydany przez właściwy organ i poświadczający odbycie szkolenia specjalizacyjnego;
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;
 • zaświadczenie od podmiotu leczniczego, w którym chcesz się zatrudnić (z informacją o jego oddziałach, Twoich obowiązkach posadowych oraz planowanym okresie zatrudnienia).

Dotyczą te wszystkie wymogi nie tylko lekarza dentysty, ale także każdego innego lekarzy specjalisty.

Trochę mniej wymogów jest do lekarzy bez specjalizacji oraz do tych, którzy chcą zatrudnić się w placówce, pracującej z chorymi na COVID-19.

Co robić, jeśli nie posiadam przy sobie oryginałów dokumentów?

Jeżeli jesteś osobą, który przekroczyła ukraińsko-polską granicę po 24.02.2022 r., to możesz dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego podstawę do nabycia prawa wykonywania zawodu. Wystarczy dobrej jakości odwzorowanie dokumentu. Jednak po zakończeniu konfliktu zbrojnego w ciągu 6 miesięcy trzeba będzie dostarczyć oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

Czy muszę mieć tłumaczenia ukraińskich dokumentów?

W przypadku dyplomu lekarza dentysty lub innego lekarza specjalisty konieczne jest tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jakie potwierdzenie znajomości języka polskiego muszę przedstawić?

Wystarczy złożyć oświadczenie. A w przypadku zatrudnienia w placówce, udzielających świadczeń zdrowotnych chorym na COVID-19, znajomość języka wcale nie jest wymagana, ale praca odbywa się pod nadzorem polskiego lekarza (na początku lub przez cały okres zatrudnienia).

Jakie inne dokumenty potwierdzające nienaganną postawę etyczną mogę przedstawić, jeżeli nie mam zaświadczenia o niekaralności zawodowej, wydanego przez uprawniony organ?

W takim przypadku przyjmuje się oświadczenie.